Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Inge Events

1. Definities


1. Inge Events: gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Inge Engwerda, handelend over de naam “Inge Events”, gevestigd te Noord-Holland en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 89544846.
2. Opdrachtgever: degene die aan Inge Events een opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, evenement, huwelijksaanzoek of huwelijksreis (zowel consumenten als bedrijven).
3. Partijen: Inge Events en opdrachtgever samen.
4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
5. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die al privépersoon handelt.
6. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inge Events geen invloed kan uitoefenen en waardoor Inge Events niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere (niet uitsluitend) verstaan:
– epidemieën of pandemieën;
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– natuurrampen;
– overheidsbesluiten;
– een dag of dagen van nationale rouw;
– werkstaking;
– Contingentering of andere overheidsmaatregelen;
– ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Inge Events;
– sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Inge Events.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Inge Events zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleed.
3. Een offerte is 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
4. Als opdrachtgever een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt deze.
5. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Een offerte gaat over tot overeenkomst na ontvangst van ondertekende offerte door opdrachtgever.
7. Indien Inge Events op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is de opdrachtgever gehouden de door Inge Events gemaakte kosten te vergoeden. Met gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten voor locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie e.d.

4. Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Inge Events zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Inge Events slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5. Prijzen en betaling

1. Alle prijzen die Inge Events hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Inge Events hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anders kenbaar zijn gemaakt, kan Inge Events te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Inge Events vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Inge Events, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Inge Events een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
6. Inge Events is gerechtigd om van de richtprijs af te wijken, wanneer blijkt dat er meer uren gemaakt moeten worden. Indien de richtprijs hoger gaat uitvallen, dient Inge Events de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
7. Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft of evenement, zowel in binnen- als buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst, 40% halverwege de planning van bruiloft of evenement en 20% de week voor de bruiloft of evenement. Bij een adviesgesprek (trouw adviesgesprek of party consult) wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.

Betaling voor locaties, feest, diner, enz. of andere begrote totaalbedragen, wordt verspreid in rekening gebracht; 30% binnen 30 dagen van overeenkomst, 50% binnen 30 dagen voor uitvoeringsdatum en restantbedrag na uitvoeringsdatum en binnen 10 dagen na ontvangst van eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien de bruiloft of het evenement om welke reden dan ook wordt verplaatst door de opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan overlegt de opdrachtgever eerst met Inge Events. Voor verplaatsing wordt een meerprijs van 40% extra van de totale minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie).
9. Opdrachtgever dient over te gaan tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Inge Events anders is overeengekomen.
10. Na de bruiloft of het evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst.
11. Eventuele bezwaren tegen deze factuur, of de hoogte daarvan, schorten de betalingsverplichting van de factuur niet op.
12. Reis- en vervoerskosten worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht.
13. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Inge Events gerechtigd extra kosten in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is.
14. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Inge Events.
15. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
16. Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Inge Events haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
17. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Inge Events op de klant onmiddellijk opeisbaar.
18. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Inge Events, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Inge Events te betalen.

6. Opschortingsrecht, verrekening, verzekering en garantie

1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
2. Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Inge Events te verrekenen met een vordering op Inge Events.
3. De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
– zaken van Inge Events die bij de opdrachtgever aanwezig zijn;
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
4. De opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Inge Events de polis van deze verzekeringen ter inzage.
5. Opdrachtgever wordt nadrukkelijk aangeraden, indien opdracht een bruiloft betreft, een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan opdrachtgever een bewijs levert aan Inge Events, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anders. Het bruidspaar blijft anders altijd aansprakelijk en dan gelden de annuleringsvoorwaarden vermeld zoals in deze algemene voorwaarden.
6. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Inge Events enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

7. Uitvoering van de overeenkomst

1. Inge Events is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Inge Events van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag.
2. Inge Events voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
3. Inge Events heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Inge Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Inge Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient op de dag van het evenement zorg te dragen voor een gezonde maaltijd(en) voor Inge Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden.
7. Opdrachtgever geeft toestemming aan Inge Events tot het gebruik van al het beeldmateriaal, in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan, voor het portfolio van Inge Events.
8. Indien opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft/het evenement schriftelijk te zijn vastgelegd.
9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inge Events het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van de klant. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is
10. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Inge events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Inge Events om de opdracht correct uit te voeren.
11. De stylingmaterialen die Inge Events ter beschikking stelt blijven eigendom van Inge Events met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of beschadigd aan Inge Events worden geretourneerd dient de klant de vervangingswaarde aan Inge Events te vergoeden.

8. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Inge Events.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Inge Events onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Inge Events de betreffende bescheiden.
5. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Inge Events redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien heeft Inge Events het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6. Inge Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Inge Events bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

9. Duur, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Inge Events en de opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur die nodig is om de dienst of diensten uit te voeren, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Wel worden er annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Wanneer de opdrachtgever een bedrijf is worden de annuleringskosten als volgt berekend:
– bij annulering binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen 2 weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag;
– langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 75% van het overeengekomen bedrag;
– bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand aan het evenement: 100% van het overeengekomen bedrag.
4. Wanneer de opdrachtgever een consument is worden de annuleringskosten als volgt berekend:
– bij annulering binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen 2 weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag;
– langer dan 8 weken voorafgaand aan bruiloft/evenement: 70% van het overeengekomen bedrag;
– bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan bruiloft/evenement: 90% van het overeengekomen bedrag.
5. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Inge Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Intellectueel eigendom en geheimhouding

1. Inge Events behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, en dergelijke producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opdrachtgever mag genoemde intellectuele-eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inge Events (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. Dit geldt voor onder andere, maar niet uitsluitend; werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Inge Events.
3. De opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Inge Events ontvangt geheim.
4. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Inge Events waarvan de opdrachtgever weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Inge Events schade kan berokkenen
5. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Inge Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Inge Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Inge Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijke hierdoor geleden en te lijden schade.
7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever;
– die door opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
8. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding voor handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1000,-, is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000,-
9. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 8 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
10. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
11. Het verbeuren van deze boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Inge Events, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

11. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Inge Events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Inge Events geleverde producten en/of diensten.
2. De opdrachtgever vrijwaart Inge Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Inge Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Inge Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
3. De opdrachtgever vrijwaart Inge Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Indien de opdrachtgever aan Inge Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

12. Klachten en ingebrekestelling

1. De opdrachtgever dient een door Inge Events geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Inge Events daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Inge Events uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Inge Events in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Inge Events gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Inge Events.
8. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Inge Events ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

13. Aansprakelijkheid

1. Als Inge Events een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Inge Events verschuldigd zijn.
2. Inge Events is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
3. Indien Inge Events aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
4. Inge Events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
5. Indien Inge Events aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,
6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
7. Als Inge Events bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt dan is Inge Events ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt.
8. Inge Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Inge Events of derden.
9. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Inge Events vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

14. Recht op ontbinding

1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Inge Events toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Inge Events niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Inge Events in verzuim is.
3. Inge Events heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Inge Events kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
4. Inge Events heeft het recht de overeenkomst op te zeggen/te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Inge Events onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

15. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Inge Events in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Inge Events kan worden toegerekend in een van de wil van Inge Events onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijk­heid niet van Inge Events kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – maar niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Inge Events 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Inge Events er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden,
5. Inge Events is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
6. In geval van overmacht zal Inge Events zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
7. Voor zoveel Inge Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inge Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de opdrachtgever te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

16. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Inge Events de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
3. Inge Events behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan 3 maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Inge Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
4. Inge Events mag het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulke niet toerekenbaar is aan Inge Events, dat in redelijkheid niet van Inge Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Inge Events zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Inge Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

17. Wijziging algemene voorwaarden

1. Inge Events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Inge Events zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

18. Overgang van rechten

1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Inge Events.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

19. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Inge Events bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Inge Events is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 14 maart 2023.

Disclaimer Inge Events
Op het gebruik van deze website (www.ingeevents.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Inge Events streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Inge Events niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inge Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en ook niet voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Inge Events en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Inge Events garandeert niet dat e-mails die aan Inge Events worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Inge Events te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Inge Events heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Inge Events aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Inge Events zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Inge Events daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt op 14 maart 2023

Scroll naar boven